Verslavingszorg

De Stam Verslavingszorg bestaat uit een Polikliniek en een Dagbehandel Unit. De Stam Verslavingszorg biedt ambulante specialistische GGZ voor langdurig verslaafden. Stichting De Stam wordt hiermee een unieke zorgvoorziening met de combinatie van ambulante behandeling (Polikliniek), een intensieve dagbehandeling (Dagbehandel Unit), naast de bestaande afdeling De Stam Woonbegeleiding.

De Stam verslavingszorg heeft een innovatieve aanpak met een drugsvrije behandelmethode. Deze drugsvrije methodiek heeft zijn grondlegging in de methodiek van een gestructureerde drugsvrije therapeutische gemeenschap.

Polikliniek

Op de Polikliniek vinden de volgende activiteiten plaats: intakes ambulante behandeling, diagnostiek, psychiatrisch en lichamelijk onderzoek, ambulante detoxificatie, behandelconsulten met cliënten van zowel de Dagbehandel Unit als cliënten van de afdeling De Stam Woonbegeleiding.

De behandeling bij De Stam is herstelgericht en stuurt aan op een grote mate van eigen regie. De cliënten bepalen in belangrijke mate waar het over gaat in de behandeling en hoe ze daar aan werken. Familie en/of andere naasten worden nadrukkelijk uitgenodigd betrokken te zijn bij de behandeling, terwijl ook hierin de cliënt de regie heeft. De werkwijzen bij de intakeprocedure, het opstellen en evalueren van het behandelplan, het monitoren van de tevredenheid van de cliënten en de nazorg staan beschreven in het Kwaliteitsstatuut van De Stam Verslavingszorg

Tijdens de intake wordt samen met de cliënt bepaald of het behandelprogramma van De Stam Verslavingszorg aansluit bij de hulpvraag en medisch-psychiatrische achtergrond van de cliënt. Indien de achtergrond van de cliënt aansluit bij het behandelaanbod van De Stam Verslavingszorg, wordt ook tijdens de intakeprocedure bepaald op welke manier detoxificatie van middelen nodig is. Zo mogelijk vindt de detoxificatie ambulant plaats op de Polikliniek van De Stam Verslavingszorg. Zo nodig wordt de cliënt verwezen naar een GGZ ketenpartner voor een klinisch detoxificatie.

Op indicatie vinden op de Polikliniek behandelconsulten plaats met cliënten van afdeling De Stam Woonbegeleiding.

Dagbehandel Unit

De Dagbehandel Unit is een intensieve dagbehandeling van 8 weken op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, met een mogelijke verlenging van een periode van 4 of 8 weken. Groepsbehandeling is een belangrijk onderdeel naast individuele behandelconsulten. Individuele behandelconsulten bestaan onder andere uit: steunende structurerende gesprekken, het vervolg van ambulante detoxificatie en eventuele aanvullende psychiatrische diagnostiek. De groepsbehandeling bestaat onder meer uit steunende structurerende groepen en dagbesteding.

Behandelprogramma

Het behandelprogramma van de Dagbehandel Unit is opgebouwd uit twee fasen: een introductie van 2 dagen, waarna de cliënten instromen in het lopende behandelprogramma. Nieuwe cliënten volgen op dag 1 en 2 een apart programma. Vanaf dag 3 sluiten nieuwe cliënten aan bij dagprogramma dat de cliëntengroep op dat moment volgt. Het traject van de Dagbehandel Unit kan op indicatie met 4 weken worden verlengd met de mogelijkheid van nog eens 4 weken verlenging.

Het weekprogramma bestaat uit verschillende soorten groepsbijeenkomsten:

  • Een intensief behandelprogramma in de vorm van therapiegroepen plaats met verschillende thema’s. In groepsbijeenkomsten komt onder meer aan bod emoties te leren herkennen en te uiten, om te gaan met kritiek en complimenten, voor jezelf op te komen, conflicten met anderen uit te werken en negativiteit om te zetten in positiviteit.
  • Een intensief dagbestedingsprogramma met zowel activerende, educatieve als arbeidsmatige dagbesteding.

In het reguliere weekprogramma krijgen de cliënten, afhankelijk van de voortgang van het persoonlijke behandeltraject tijdens groepsbijeenkomsten ook persoonlijke aandacht.

Daarnaast vinden individuele consulten met persoonlijk behandelaar en de regiebehandelaar plaats. Het betrekken van familie en naasten is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Er is op de eerste zondag van de maand een familiegroep voor familie en naasten, waarbij de cliënt niet aanwezig is. Ook vinden familiegesprekken plaats met familie/naasten in bijzijn van de cliënt op individuele basis, minimaal 1 maal per 4 weken, op indicatie in samenspraak met de cliënt vaker.

Verblijf

De cliënten van de Dagbehandel Unit verblijven op eigen kosten in een aparte leefgroep met een gezamenlijk huishouden op de afdeling De Stam Woonbegeleiding.

De cliënten van de Dagbehandel Unit gebruiken de maaltijden op de aparte unit waar zij verblijven op de woonlocatie van de afdeling De Stam Woonbegeleiding. In de weekenden en avonden zijn de vrijwillige ervaringsdeskundigen verantwoordelijk voor de gang van zaken (bewoners van De Stam Woonbegeleiding uit de laatste fase van het woonbegeleidingstraject). Medewerkers zijn in de avond/nacht en weekenden op afroep bereikbaar.

Omgangregels en overige huisregels

Er zijn op de verblijfslocatie duidelijke omgangsregels: geen drugs, geen alcohol, geen geweld of dreigen met geweld. Ook is seksueel acting-out van bewoners onderling niet toegestaan. Het niet volgen van deze regels kan leiden tot beëindiging van het verblijf. Daarnaast zijn er overige huisregels: In de eerste drie weken wordt bijvoorbeeld ook het gebruik van moderne telecommunicatiemiddelen (smartphone, tablet, etc.) niet toegelaten. Noodzakelijke communicatie met de buitenwereld is uiteraard toegestaan. Het niet volgen van de overige huisregels kan leiden tot consequenties.

De omgangs- en overige huisregels dragen bij aan een veilige abstinente behandelomgeving voor de cliënten. Negatieve invloeden van de directe omgeving (gezin, gebruikers) en de maatschappij worden op deze manier uitgeschakeld.

Lees het meer over het Zorgprogramma.