Organisatiestructuur

Stichting de Stam biedt verslavingszorg en woonbegeleiding in de vorm van een totaal programma. Stichting De Stam bestaat uit twee afdelingen: De Stam Verslavingszorg, een nieuwe zorgaanbieder die een behandelaanbod binnen de Zorgverzekeringswet aanbiedt (ZVW); en De Stam Woonbegeleiding, een  afdeling met intensieve woonbegeleiding (WMO). Met het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem borgt de organisatie continue verbetering van kwaliteit, zodat optimaal aan de behoeften van de cliënten wordt voldaan.

Het gaat om cliënten die willen stoppen of die gestopt zijn met het gebruik van verslavende middelen en hun leven weer opnieuw invulling willen geven. Het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt zijn de belangrijkste kernwaarden binnen het behandelprogramma. Ook is de behandeling en begeleiding van het familiesysteem een belangrijk onderdeel van het programma. Het uiteindelijke doel is om cliënten op alle leefgebieden weer volledig te laten participeren in de maatschappij zonder afhankelijkheid van verslavende middelen.

De Stam Verslavingszorg

De Stam Verslavingszorg bestaat uit twee onderdelen: de Polikliniek en de Dagbehandel Unit. Op de Polikliniek worden cliënten begeleid in het stoppen met middelengebruik en vindt diagnostiek en behandeling van de verslavingsproblematiek en eventuele andere psychiatrische problematiek plaats. Op de polikliniek vinden de volgende activiteiten plaats: intakes, diagnostiek, ambulante detoxificatie en behandelconsulten.

Tijdens behandeling op de Dagbehandel Unit worden naast uitgebreide aanvullende diagnostiek en (dag)behandeling, cliënten geïntroduceerd in de methodiek van drugsvrije behandeling binnen Stichting De Stam. De Dagbehandel unit is een intensieve dagbehandeling van 8 tot 16 weken, die bestaat uit zowel individuele behandelconsulten als groepsbehandeling en dagbesteding, waarbij de cliënten verblijven in een aparte leefgroep met een gezamenlijk huishouden op de afdeling De Stam Woonbegeleiding.

De Stam Woonbegeleiding

Na de Dagbehandel Unit kunnen cliënten doorstromen naar de afdeling De Stam Woonbegeleiding (WMO gefinancierd), een vorm van beschermd wonen met intensieve woonbegeleiding van ongeveer twee jaar, inclusief de nazorg in doorstroomwoningen. Cliënten worden begeleid en ondersteund op de volgende leefgebieden: sociaal en persoonlijk functioneren, zelfzorg en gezondheid, financiën, dagbesteding, wonen, bereik en beschikbaarheid. Hierdoor worden zij zo goed als mogelijk in staat te gesteld om zonder problemen op deze gebieden te functioneren en weer op een positieve manier te kunnen re-integreren in de maatschappij zonder afhankelijkheid van middelengebruik.

Het programma van De Stam is gebaseerd op de filosofie van de drugvrije therapeutische gemeenschap, waarbij de cliënt zichzelf leert te helpen met de hulp van anderen. In de loop van de tijd in het programma krijgt de cliënt toenemende verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de activiteiten. Deze aanpak is door onderzoek bewezen effectief en wordt wereldwijd toegepast.